REOXCEL Hemostat Grup - ORC

TANIM

REOXCEL, REOXCEL SIGMA KNIT ve REOXCEL FIBRIL Emilebilir Hemostat, düz kumaş yapısında ve okside rejenere selülozdan (ORC) (polioksianhidro glukuronik asit) yapılmış, steril hemostatik (kanama durdurucu) bir preparattır. REOXCEL, REOXCEL SIGMA KNIT ve REOXCEL FIBRIL Emilebilir Hemostat USP Amerikan Farmakopesi'nin “Okside Rejenere Selüloz” standardı gerekliliklerine uygundur. REOXCEL, REOXCEL SIGMA KNIT ve REOXCEL FIBRIL Emilebilir Hemostat herhangi bir hayvansal veya kalojen katkı içermez. REOXCEL, REOXCEL SIGMA KNIT ve REOXCEL FIBRIL Emilebilir Hemostat yıpranma olmaksızın dikilebilir ve kesilebilir. Yapısı sağlamdır ve kontrollü oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Kumaş açık sarı renktedir ve hafif karamelimsi bir kokusu vardır. Zamanla hafif bir renk değişimi oluşabilir ancak bu durum performansını etkilemez. Lifli yapısı sayesinde cerrah belli bir kanama bölgesinde hemostaz sağlamaya yetecek kadar REOXCEL FIBRIL Emilebilir Hemostat'I forsepsle kavrayabilir. Bu da cerrahın kıvrımlı bölgelere ulaşmasını sağlar. REOXCEL FIBRIL Emilebilir Hemostat'ın istendiği kadarını çekip almak kolaydır ve seçilen liflerin örgüsü bozulmaz. Operasyon bölgesinde istenmeyen biçimde dağılması söz konusu olmaz.


ETKİLERİ

REOXCEL, REOXCEL SIGMA KNIT ve REOXCEL FIBRIL Emilebilir Hemostat kanamalı yüzey üzerine serilebilir, bastırılabilir, sarılabilir ya da dikilebilir. REOXCEL, REOXCEL SIGMA KNIT ve REOXCEL FIBRIL Emilebilir Hemostat kuru olarak uygulanır. REOXCEL, REOXCEL SIGMA KNIT ve REOXCEL FIBRIL Emilebilir Hemostat'ın etki mekanizması vücudun kendi pıhtılaşma mekanizmasından bağımsızdır. REOXCEL, REOXCEL SIGMA KNIT ve REOXCEL FIBRIL Emilebilir Hemostat kanla temas ettiğinde, 3-4 dakika içinde pıhtı oluşumunu sağlayacak kahverengimsi - siyah jelatinimsi bir kütle oluşturur. Bu jelatinimsi kütle, kan pulcuklarının yapışabildiği fiziksel bir yapı olarak davranır. Kan pulcuklarının yığılması ve pulcuk- fibrin plağının oluşumu ile, kanamanın durması sağlanır. REOXCEL, REOXCEL SIGMA KNIT ve REOXCEL FIBRIL Emilebilir Hemostat minimum miktarlarda, uygun şekilde kullanıldığında, implantasyon bölgelerinde doku reaksiyonu olmadan emilir. Emilim doku tipine, kullanılan Hemostat miktarına ve kana doygunluk derecesine bağlıdır. 7-14 gün içinde tamamen emilir. REOXCEL, REOXCEL SIGMA KNIT ve REOXCEL FIBRIL Emilebilir Hemostat'ın in vitroda aşağıdakileri içeren 40 çeşit Gr(+) (gram pozitif) ve Gr(-) (gram negatif) mikroorganizmaya karşı bakterisidal etki yaptığı gösterilmiştir:

Staphylococcus aureus
Metisilin Dirençli Staphylococcus epidermidis (MRSE)
Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA)
Staphylococcus epidermidis
Micrococcus luteus
Vankomisin Dirençli Enterococcus sp (VRE)
Penisilin Dirençli Streptococcus pneumonie (PRSP)
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Enterococcus sp
Streptococcus pyogenes Grup A
Streptococcus pyogenes Grup B
Streptococcus salivarius
Corynebacterium xerosis
Escherichia coli
Salmonella typhimurium
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Shigella boydii
Shigella flexinerii
Shigella dysenteriae
Salmonella enteritidis
Bacteroides fragilis
Lactobacillus casei
Lactobacillus sp.
Pseudomonas aeroginosa
Pseudomonas stutzeri
Enterobacter cloacae
Klebsiella pneumonie
Klebsiella aerogenes
Bacillus subtilis
Branhamella catarrhalis
Serratia marcescens
Clostridium perfringens
Clostridium tetani
Listeria monocytogenes
Bordatella pertusis
MOT (Tüberküloz Dışında Mikobakteri)
Mycrobacterium phlei
Streptococcus feacalis


KULLANILDIĞI YERLER

REOXCEL, REOXCEL SIGMA KNIT ve REOXCEL FIBRIL Emilebilir Hemostat kapiler kanamaları, parankimöz organ kanamaları ve cerrahi operasyonlarda reseksiyon bölgelerindeki kanamaları kesmek için tasarlanmıştır. Diğer hemostatik prosedürlerin uygulanamaz olduğu durumlarda kanamayı durdurmak için kullanılır. Genel cerrahi ve sindirim sistemi cerrahisi, sinir cerrahisi (özellikle beyin operasyonları), plastik cerrahi, ortopedi, jinekoloji, üroloji, stomatoloji, boğaz ve burun ameliyatları, travmatoloji ve kardiovasküler cerrahi, vasküler protez implantasyonu, yüz ve çene cerrahisi, akciğer operasyonları, hemoroidektomi, biyopsiler, karaciğer ve safra operasyonları, gastrik rezeksiyon, torasik ve abdominal sempatektomi gibi diğer tüm cerrahi alanlarda kullanım için uygundur. REOXCEL, REOXCEL SIGMA KNIT ve REOXCEL FIBRIL Emilebilir Hemostat endoskopik operasyonlar ve dental uygulamalar olduğu kadar kavitelere de (tümör kazınmasından sonra) uygulanabilir.

KULLANILMAMASI GEREKEN YERLER

REOXCEL, REOXCEL SIGMA KNIT ve REOXCEL FIBRIL Emilebilir Hemostat kallus oluşumunu engelleyebileceği ve kist oluşumuna neden olabileceği için kırık gibi kemik hasarlarında implantasyon için kullanılmamalıdır. REOXCEL, REOXCEL SIGMA KNIT ve REOXCEL FIBRIL Emilebilir Hemostat tamponlama veya sargılama için kullanılmamalıdır. Bu şekilde kullanmak zorunda kalınırsa, hemostaz sağlandıktan sonra geri çıkarılmalıdır. REOXCEL, REOXCEL SIGMA KNIT ve REOXCEL FIBRIL Emilebilir Hemostat geniş arter kanamalarını kontrol altına almada kullanılmamalıdır. Kan dışındaki vücut sıvıları, örneğin serum, REOXCEL, REOXCEL SIGMA KNIT ve REOXCEL FIBRIL Emilebilir Hemostat ile reaksiyona girmediğinden; kanamanın olmadığı seröz sızıntı olan yüzeylerde hemostatik etki oluşturmak için kullanılmamalıdır.